HOME | 八女学院中学校のコーナー | 教育内容 | 中高一貫教育について2019

中高一貫教育について 


 

学習内容の進み具合(全体)

 

 
 
 

学習内容の進み具合(2年ごとの詳細)

①基礎的学力定着期(中学1年・中学2年)


 
 

②発展的学力育成期(中学3年・高校1年)


 
 

③実践的学力完成期(高校2年・高校3年)